KLAUZULA INFORMACYJNA – „RODO”

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów zawartych w art.13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej  ,,RODO ‘’), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dr Jolanta Anna Bucka Klinika Dentystyczna Medycyna Estetyczna  z siedzibą przy ul. Belwederskiej 44 /1U – 119 , 00-594 w Warszawie, NIP 5261387584  REGON 011453434;

Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail:   info@drannabucka.pl ;

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy  ( podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO )
  2. wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust 1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur
  3. archiwalnych (dowodowych ) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa art.6 ust.1 lit f RODO)
  4. ewentualnego ustalenia/dochodzenia  roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO )
  5. oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i i naszych partnerów  uzasadniony interes (podstawa art.6 ust. 1 f RODO);
 2. W celu prawidłowej realizacji umowy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
  1.  przedsiębiorcom świadczącym usługi rachunkowe (księgowe , podatkowe ) , windykacyjne , prawnicze , informatyczne  na naszą rzecz
  2. przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na naszą rzecz
  3. przedsiębiorcom świadczącym usługi płatnicze (banki)  w celu obsługi procesu płatności
  4. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym , na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo;
 3. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz  wszystkich obowiązujących przepisów;
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania  ( poprawiania ) danych osobowych
  3. przenoszenia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku , w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody ( art.6 ust 1 lit.  a RODO ). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych , którego dokonano przed jej cofnięciem . Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania , które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  i jest niezbędne do wykonania umowy.